xá tội
Đóa hoa thiêng Dâng lên chúa phục sinh

Đóa hoa thiêng Dâng lên chúa phục sinh

Thờ Chúa theo khuôn khổ cộng đồng là mình đọc những kinh mà cộng đồng đọc, là mình làm những việc mà cộng đồng làm. Mọi người đều thờ phượng Chúa theo những lễ nghi như nhau, theo những công thức như nhau. Như thế được coi là đủ.