xao xuyến bồi hồi
Sao Cha nỡ bỏ con

Sao Cha nỡ bỏ con

Để cứu loài người, Chúa Giêsu tình nguyện chịu đau khổ, để đền tội thay. Đau khổ rất nhiều, nhưng biết bao người rồi vẫn cứ tiếp tục phạm tội, cứ tiếp tục nghe quỷ, thế gian, xác thịt hơn nghe Chúa. Cứ vậy, tội lỗi dẫn vào mọi thứ hình phạt ở đời này và ở đời sau.