Chào năm mới !

Chào năm mới ! Năm 2020 - năm đầu tiên thực hiện chương trình mục vụ 3 năm dành cho người trẻ của Hội đồng Giám mục Việt Nam - được khởi đi bằng một sáng kiến không lạ nhưng mới của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Hãy tỏa sáng nơi lòng cuộc đời !

Hãy tỏa sáng nơi lòng cuộc đời ! Ngôn sứ Isaia kêu gọi Giêrusalem hãy đứng lên, hãy tỏa sáng. Giêrusalem là trung tâm chính trị và văn hóa. Hơn thế nữa, Giêrusalem còn là Thành Thánh, là niềm tự hào của dân riêng đối với các dân ngoại xung quanh.

  • 1
  • 2