Thánh lễ đầu năm

Thánh lễ đầu năm Chúa dạy tôi hãy biết đón nhận sự sống của Người, mà Người muốn chia sẻ. Người cho tôi biết, để đón nhận sự sống của Chúa, thì tôi phải từ bỏ mình.