con yêu
Nhật ký Đức Giêsu P3

Nhật ký Đức Giêsu P3

Cháu rất buồn khi thấy người nghèo và người bệnh nhlều quá. Không ai cứu vớt được họ. Bố thí bao nhiêu cũng không vừa. Nhất là không có ai yêu thương và kính trọng họ cả.