Đức Phanxicô đề cao vai trò của phụ nữ trong Giáo hội

Đức Phanxicô đề cao vai trò của phụ nữ trong Giáo hội Đức Thánh Cha nhận định những hiểu biết về vai trò của nữ phó tế trong thời Giáo hội sơ khai vẫn chưa rõ ràng, và ngài đồng ý với các nữ tu rằng thật là hữu ích nếu thành lập một Ủy ban để nghiên cứu vấn đề này

Học tập Tự sắc “Mitis Iudex Dominus Iesus”

Học tập Tự sắc  “Mitis Iudex Dominus Iesus” Từ ngày 22 - 23.2.2016, 44 linh mục Đại diện tư pháp và các linh mục làm việc cho Tòa án Hôn phối trong Giáo tỉnh TPHCM đã tập trung tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu - Vũng Tàu

Giáo hội Rôma

Giáo hội Rôma Giáo Hội Rôma còn gọi là Giáo hội Công giáo Latinh hay Giáo hội Công giáo Tây Phương là Giáo hội theo Phụng vụ Latinh,