Có thể học chữ “lễ” mọi nơi mọi lúc

Có thể học chữ “lễ” mọi nơi mọi lúc Nhiều người thường quy trách nhiệm cho nhà trường trong việc giáo dục chữ “lễ”. Nhưng thực tế, chúng ta có thể học được chữ “lễ” mọi nơi, mọi lúc.