HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

Tại sao ở đời người ta thích làm người lớn nhất, người đứng đầu, người lãnh đạo? Theo ý bạn, giá trị đích thật của một người nằm ở chỗ nào?