Linh muc Guy Consolmagno
“Nghiên cứu vũ trụ là kính yêu Thiên Chúa”

“Nghiên cứu vũ trụ là kính yêu Thiên Chúa”

Đối với tu sĩ dòng Tên Guy Consolmagno, Giám đốc Đài Thiên văn Vatican, đức tin và khoa học không hề đối nghịch, mà trái lại, nghiên cứu vũ trụ sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về công trình kỳ diệu của Thiên Chúa.