lỗi tại tôi
Giật mình và cáo mình

Giật mình và cáo mình

Mình nghĩ về thời Công Vụ Tông Đồ. Mình thấy các Tông đồ cũng chưa hiểu hết được tâm ý của Thầy. Do đó các ngài cũng đã rao giảng một Đức Giêsu không tròn vẹn.

Trở về với đức tin đích thực

Trở về với đức tin đích thực Theo lời Chúa Giêsu quả quyết trên đây, trở về với Chúa không chỉ là phải bỏ những tội lỗi, mà cũng phải bỏ cả những việc coi như việc lành nhưng không hợp thánh ý Chúa. Chúa gọi những người làm những việc nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ không hợp thánh ý Chúa là “bọn làm điều gian ác”.