Sửa mình trong lửa Thánh tâm

Sửa mình trong lửa Thánh tâm Có nhiều cách xét mình. Ở đây tôi xin đề cập đến một cách, mà nhiều nhà tu đức đã dạy. Kinh nghiệm cho thấy : Ai thực hiện đúng sẽ khám phá ra nhiều sự thực cứu độ.