Nhật ký Đức Giêsu P10

Nhật ký Đức Giêsu P10 Mátthêu, tại sao cậu lại chọn nghề thu thuế, nghề phản quốc ?
Tớ không phản quốc, vì tổ quốc đã mất từ trước khi tớ làm nghề này.