vừa phản quốc vừa phản đạo
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(5)

Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(5)

Ông không xét xử và bắt đoàn biểu tình giải tán. Đoàn biểu tình nổi giận tóm cổ ông Xốtthênê, đập đánh túi bụi. Ông Xốtthênê là trưởng hội đường đã tin Chúa, nên bị vạ lây... Còn Anh thì người ta bảo là vô sự. Tôi không tin.