HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH NĂM B Qua việc kể lại chuyện của các nhà chiêm tinh đến bái lạy Chúa, thánh Mát-thêu muốn nói cho chúng ta sứ điệp quan trọng gì ?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM B Để Con Thiên Chúa đi vào cuộc đời của mình, Đức Maria đã nói lời Xin Vâng.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B Khi ông Gioan làm phép rửa thu hút dân chúng, các nhà lãnh đạo Do Thái giáo ở Giêrusalem đã sai một phái đoàn đi điều tra về ông Gioan.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B Đức Giêsu được gọi là Đấng Kitô. Bạn có biết ý nghĩa của từ “Kitô” không? Tìm một từ đồng nghĩa với “Kitô”

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B Lời mời gọi nào được nhắc đi nhắc lại trong bài Phúc âm này?