Đức Giám mục Bùi Tuần
Gặp gỡ Chúa Giêsu

Gặp gỡ Chúa Giêsu

Với lòng khao khát, họ nhìn Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế của họ. Họ muốn được gặp Người. Họ cầu nguyện, hồi tâm, dự lễ. Và Chúa đã đến. Chúa đến trong lòng họ. Lòng họ là máng cỏ, mà Chúa ưa thích. Chúa biến đổi họ nên mới

Viết luận án tiến sỹ

Viết luận án tiến sỹ Nhiều người đã theo dõi phiên họp qua truyền hình trực tiếp. Họ đã được chứng kiến một bầu khí trí thức, bàn về một vấn đề trí thức, đạo đức và thời sự. Sôi nổi, nhưng vấn đề không thể kết thúc trong thời gian vài giờ và trong không gian tòa nhà Quốc hội.

Thao thức về các tương quan

Thao thức về các tương quan Bộ “Thao Thức” là một công việc rất nhỏ, trong đó có thao thức về các tương quan. Tôi biết công việc của tôi rất giới hạn.

Một dịp nhìn về Hội thánh Việt Nam hôm nay

Một dịp nhìn về Hội thánh Việt Nam hôm nay Một dịp nhìn về Hội thánh Việt Nam hôm nay