con người
Tấn bi kịch của con người

Tấn bi kịch của con người

Nhân loại hôm nay rất hãnh diện vì cho rằng mình đã loại bỏ được Thiên Chúa ra khỏi thế giới để nắm lấy hoàn toàn vận mệnh mình trong tay; Thiên Chúa (và nói chung các thần thánh) có thể là cần thiết khi con người còn “nhỏ”, nhưng nay họ đã “lớn”, đã trưởng thành, không cần ai “giám hộ” hay quyết định thay cho mình cái gì đúng hay sai, tốt hay xấu, được phép hay không được phép.