HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B Đức Giêsu chữa lành bà mẹ vợ của ông Simon bằng cách nào? Trong Phúc âm Mác-cô, Đức Giêsu có thường chữa bệnh theo kiểu ấy không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B Trong Phúc âm Mác-cô, lần đầu tiên Đức Giêsu đối mặt với ma quỷ là khi nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B Theo bạn, những gì các môn đệ từ bỏ có quý không (nghề nghiệp, gia đình)? Ngày nay, để làm môn đệ Chúa Kitô, chúng ta thường phải trả những giá nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu cho Anrê, rồi Anrê lại giới thiệu Đức Giêsu cho Simon. Theo ý bạn, để trở thành một người giới thiệu Đức Kitô, cần có những điều kiện gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH NĂM B Qua việc kể lại chuyện của các nhà chiêm tinh đến bái lạy Chúa, thánh Mát-thêu muốn nói cho chúng ta sứ điệp quan trọng gì ?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM B Để Con Thiên Chúa đi vào cuộc đời của mình, Đức Maria đã nói lời Xin Vâng.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B Khi ông Gioan làm phép rửa thu hút dân chúng, các nhà lãnh đạo Do Thái giáo ở Giêrusalem đã sai một phái đoàn đi điều tra về ông Gioan.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B Đức Giêsu được gọi là Đấng Kitô. Bạn có biết ý nghĩa của từ “Kitô” không? Tìm một từ đồng nghĩa với “Kitô”

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B Lời mời gọi nào được nhắc đi nhắc lại trong bài Phúc âm này?